Zarząd ROD „MORENA” w Gdańsku

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 14.05.2022 r. w świetlicy ROD „MORENA”.

Początek obrad:

W I terminie godz. 09:30 w II terminie godz. 10:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Sekretarz Zarządu ROD                       Prezes Zarządu ROD

      Ruszkowska Aneta                             Sowa Wojciech

Porządek Obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

 1. Projekt planu pracy na 2022 r.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.

2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[1],

3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.

5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

06.05.2022 w godzinach 16:00-18:00

07.05.2022 r. w godz. od 12:00 do 14:00

w biurze ROD „MORENA”.

                             Zarząd ROD „MORENA”