Rodzinny Ogród Działkowy "Morena" Gdańsk

Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Właścicielem strony www.rodmorenagdansk.pl jest Rodzinny Ogród Działkowy „Morena” Gdańsk, 80-126 Gdańsk ul. Myśliwska b/n.

Ogród jest reprezentowany przez Zarząd Ogrodu.

Zawierając umowę dzierżawy działkowej powierzają nam Państwo dane osobowe niezbędne do jej realizacji. Tym samym wyrażają Państwo zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową.  Ponadto, korzystając ze strony www.rodmorenagdansk.pl  mogą Państwo przekazać nam dane osobowe np. przez nawiązanie rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem numeru telefonicznego ogrodu dostępnego na stronie www i podaniem danych osobowych, wysłanie wiadomości e-mail na adres ogrodu wraz z opisem sprawy i podaniem danych do kontaktu. W takich przypadkach nastąpi przetworzenie państwa danych osobowych w celu realizacji Państwa zapytania. W praktyce oznacza to przekazanie Państwa danych Członkom Zarządu ogrodu, a w szczególnych przypadkach innym pracownikom Polskiego Związku Działkowców, np. radcom prawnym, księgowym, instruktorom. Na Państwa życzenie mamy obowiązek udzielać Państwu informacji o zakresie posiadanych i przetwarzanych danych, sprostować lub poprawić przechowywane dane oraz usunąć przechowywane dane osobowe, z zastrzeżeniem, iż usunięciu nie mogą podlegać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy działkowej. Poniżej zostały opisane wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.

Zamieszczenie tych informacji ma na celu prezentację zasad, jakimi kieruje się Zarząd Ogrodu w zakresie bezpieczeństwa danych oraz spełnienie obowiązku wynikającego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Polityka plików cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk może używać pliki cookies do:

 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Strona www.rodmorenagdansk.pl  wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty zewnętrzne, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies, pochodzących od podmiotów trzecich. Są one umieszczane na Państwa urządzeniu przez te podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wykorzystywane są cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie Rodzinny Ogród Działkowy „Morena” Gdańsk korzysta z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera administrowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk, na którym przechowywana jest strona www.rodmorenagdansk.pl . Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jakich plików „cookies” możemy używać?

Stosowane mogą być dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Rodzinny Ogród Działkowy „Morena” Gdańsk nie zbiera danych osobowych przy użyciu plików cookies.

Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” w Gdańsku. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyskać:

 • osobiście w biurze ogrodu

 • listownie , kierując korespondencję na adres:
  Rodzinny Ogr
  ód Działkowy “Morena” w Gdańsku, ul. Myśliwska b/n, 80-126 Gdańsk

 • pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@rodmorenagdansk.pl

Jeśli korespondencja będzie dotyczyła realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych obowiązków lub zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, zostanie skierowana do członka zarządu ogrodu, pełniącego obowiązki inspektora ochrony danych.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk należy rozumieć zawieranie umów i przesyłanie informacji związanych z działalnością stowarzyszenia, przekazywanie informacji związanej z użytkowaniem działki, przekazanie informacji o konieczności dokonania opłat wynikających z umowy dzierżawy działkowej, przekazanie informacji o Walnym Zebraniu oraz przekazywaniu wszystkich informacji mających na celu ograniczenie strat poniesionych przez działkowca lub Rodzinny Ogród Działkowy, np. informacji o awarii sieci wodnej lub energetycznej, braku zabezpieczenia altany spowodowanym kradzieżą, itp. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności Administratora.

Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, w tym mogącego wiązać się ze zbieraniem informacji niezbędnych do zawarcia umowy lub udzielenia Państwu informacji o możliwości zawarcia umowy z Administratorem;

 • realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej już z Państwem umowy;

 • udzielenie odpowiedzi na zadane przez państwa pytania związane z funkcjonowaniem ogrodu lub rozwiązaniem konkretnego, zgłoszonego przez Państwa problemu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przy nawiązywaniu kontaktu z administratorem danych (w przypadku przetwarzania dokonywanego w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie);

 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. wezwanie do uregulowania zaległych opłat;

 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej już z Państwem umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze a związanych z realizacją zawartej już umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Zarząd Ogrodu

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora, wymagającego współpracy z działkowcami, np. modernizacja przyłączy energetycznych, modernizacja sieci wodnej;

 • podmioty uprawnionione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych będzie odbywać się przy udziale pracowników i osób współpracujących z administratorem na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionego problemu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) treść korespondencji może podlegać archiwizacji – ale nie dłużej niż do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • realizacji wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (okresy przechowywania dokumentacji do celów rachunkowych lub podatkowych);

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk nie będzie podejmować w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie, żadnych dotyczących Państwa decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwo wpływały.

Wyjątek stanowią procesy zachodzące przy wykorzystaniu plików cookies, opisane oddzielnie w Polityce plików cookies.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 • prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 • prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o tych danych.

 • prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne administratorowi lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach, chyba że zachodzi sytuacja wyłączająca obowiązek usunięcia danych przez administratora.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych lub jeżeli został wniesiony sprzeciw.

 • prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania danych innemu administratorowi lub żądania przesłania danych innemu administratorowi przez Rodzinny Ogród Działkowy “Morena” Gdańsk, o ile jest to technicznie możliwe.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Rodzinnym Ogrodem Działkowym “Morena” Gdańsk.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy prawa, jednak niezbędnym administratorowi do udzielenia Państwu odpowiedzi na przedstawione nam zagadnienie, jest dobrowolne, ale brak podania takich danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia kontaktu zwrotnego. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaś w przypadku zamiaru zawarcia umowy z administratorem – podanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie takiej umowy, zaś wycofanie zgody w trakcie realizacji umowy niema wpływu na dalszą możliwość ich przetwarzania w celach opisanych w pkt. 2.

monitoring wizyjny

 • Administratorem danych osobowych jest Rodzinny Ogród Działkowy „Morena” Gdańsk ,80-126 Gdańsk ul. Myśliwska b/n.

 • Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.

 • Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

 • Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;

 • Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

– sprostowania (poprawiania) swoich danych.

– do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.