Rodzinny Ogród Działkowy "Morena" Gdańsk

Zarząd ROD „MORENA” w Gdańsku

zaprasza na WALNE ZEBRANIE

Które odbędzie się w dniu 12.04.2024 r. w świetlicy ROD „MORENA”.

Początek obrad:

W I terminie godz. 16:30 w II terminie godz. 17:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w

drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie

rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę

członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma

wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo

lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód

tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Prezes Zarządu ROD                                         Sekretarz Zarządu ROD

Sowa Wojciech                                                  Ruszkowska Aneta     

                                     

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczego w ROD

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie

          protokolanta.

3.       Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4.       Zatwierdzenie porządku obrad.

5.       Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r.

         (merytoryczne i finansowe).

7.       Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r.

9.       Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję

          Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.   Dyskusja.

11.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów

        uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r.

2)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.

3)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

                       za 2023 r.

12.   Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu

        pracy na 2024 r.

13.   Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2024 r.

14.   Ocena preliminarza finansowego ROD na 2024 r. przez Komisję

        Rewizyjną ROD.

15.   Dyskusja.

16.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów

        uchwał i głosowania w sprawach:

1)         Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.

2)         Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w

             tym partycypacji finansowej działkowców.

3)         Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4)         Uchwalenie planu pracy na 2024 r.

5)         Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.

17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

18. Sprawozdanie komisji wyborczej przedstawienie kandydatów do organów

      ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

19. Wybory członków Zarządu ROD , Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na

      Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.

20. Przerwa w obradach.

21.   Sprawy różne.

22.   Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

04.04.2022 w godzinach 10:00-12:00

05.04.2022 r. w godz. od 16:00 do 18:00

w biurze ROD „MORENA”.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.